SCI평가정보 채권 종합 컨설팅

경제 지표

금융

한국은행 기준금리

3.50%

0.25%
금리 (%) 직전대비 기준일
3.50% +0.25% 2023.01.13
3.25% +0.25% 2022.11.24
3.00% +0.50% 2022.10.12
국고채 수익률(3년)

3.101%

0.019%
이율 (%) 직전대비 기준일
3.101% -0.019% 2024.07.12
3.101% -0.062% 2024.07.12
3.163% +0.003% 2024.07.11
회사채 수익률(3년,AA-)

3.552%

0.268%
이율 (%) 직전대비 기준일
3.552% -0.268% 2024.07.12
3.552% -0.062% 2024.07.12
3.614% +0.114% 2024.07.11
CD 수익률(91일)

3.550%

0.000%
금리 (%) 직전대비 기준일
3.550% +0.000% 2024.07.12
3.550% +0.000% 2024.07.12
3.550% +0.000% 2024.07.11
코스피 지수

2,857.00p

0.00p
지수 (p) 직전대비 기준일
2,857.00p +0.00p 2024.07.12
2,857.00p -34.35p 2024.07.12
2,891.35p +8.87p 2024.07.11
코스닥 지수

850.37p

0.00p
지수 (p) 직전대비 기준일
850.37p +0.00p 2024.07.12
850.37p -2.05p 2024.07.12
852.42p -0.60p 2024.07.11
달러/원 환율 (USD/KRW)

₩ 1,375.8

3.0
달러/원 (₩) 직전대비 기준일
₩ 1,375.8 +3.0 2024.07.13
₩ 1,379.6 +0.2 2024.07.12
₩ 1,379.5 +6.7 2024.07.12
유로/원 환율 (EUR/KRW)

₩ 1,499.8

1.3
유로/원 (₩) 직전대비 기준일
₩ 1,499.8 -1.3 2024.07.12
₩ 1,501.0 +4.8 2024.07.11
₩ 1,496.2 +2.5 2024.07.10
엔/원 환율 (JPY/KRW)

₩ 866.0

8.4
엔/원 (₩) 직전대비 기준일
₩ 866.0 +8.4 2024.07.12
₩ 857.5 +0.2 2024.07.11
₩ 857.4 -0.8 2024.07.10

건설

건설공사비 지수

154.85

0.02
지수 직전대비 기준일
154.85 +0.02 2024.03.01
154.83 +0.31 2024.02.01
154.52 +1.30 2024.01.01
건설수주액

₩ 9.8조

4.5조
수주액 (₩) 직전대비 기준일
₩ 9.8조 -4.5조 2024.05.01
₩ 14.3조 +1.5조 2024.04.01
₩ 12.8조 +2조 2024.03.01
건축허가면적

9.20km²

1.60km²
면적 (km²) 직전대비 기준일
9.20km² -1.60km² 2024.05.01
10.80km² +0.40km² 2024.04.01
10.40km² +2.00km² 2024.03.01